Socrates Lab

Welcome to the Socrates Lab! We are a small research team directed by Dr. Cheng-Jun Wang. We are affiliated with the Computational Communication Collaboratory, School of Journalism and Communication, Nanjing University.

Directer

Cheng-Jun Wang https://chengjun.github.io/

Current Members

  • Gongjing Lu (2019)
  • Linyan Lu (2019)
  • Yuanyuan Li (2019)
  • Yaotian Zhang (2020)
  • Zepeng Gou (2020)
  • Yuduan Li (2020)
  • Yu Zhou (2020)
  • Xinya Jiang (2021) https://alexandrajiang.github.io/
  • Yixiao Sun (2022)
  • Yunjie Fei (2022)

Graduates

Github

https://github.com/socrateslab/

image